รหัสโฟลเดอร์
วิชาชีววิทยา
สื่อหลัก
สื่อเสริม
แผน
Test
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
BM401
1. เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM402
2. เรื่อง ภาวะโลกร้อนและการทำลายโอโซนในบรรยากาศ
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM403
3. เรื่อง โครงสร้างของเซลล์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM404
4. เรื่อง การลำเลียงสารผ่านเซลล์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM405
5. เรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM406
6. เรื่อง ระบบขับถ่าย
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM407
7. เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM408
8. เรื่อง การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM409
9. เรื่อง ต่อมไพเนียลและต่อมใต้สมอง
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM410
10. เรื่อง ประเภทพฤติกรรมของสัตว์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM411
11. เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
BM501
1. เรื่อง โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM502
2. เรื่อง โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM503
3. เรื่อง เนื้อเยื่อพืช
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM504
4. เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของราก
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM505
5. เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM506
6. เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM507
7. เรื่อง การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM508
8. เรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM509
9. เรื่อง การลำเลียงสารอาหารของพืช
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM510
10. เรื่อง การลำเลียงอาหารของพืช
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM511
11. เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM512
12. เรื่อง ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM513
13. เรื่อง โครงสร้างของดอกและการสร้างสปอร์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM514
14. เรื่อง การงอกของเมล็ด
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM515
15. เรื่อง การลำเลียงสารในร่างกายของมนุษย์ (หัวใจและหลอดเลือด)
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM516
16. เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM517
17. เรื่อง เซลล์ประสาท
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM518
18. เรื่อง การทำงานของเซลล์ประสาท
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM519
19. เรื่อง ศูนย์ควบคุมระบบประสาท
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM520
20. เรื่อง การทำงานของระบบประสาท
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
BM601
1. เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM602
2. เรื่อง กฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM603
3. เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล
การข่มไม่สมบูรณ์และการข่มร่วมกัน
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM604
4. เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล
มัลติเปิลแอลลีลและพอลิยีน
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM605
5. เรื่อง ยีนบนโครโมโซมเพศ
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM606
6. เรื่อง โครโมโซม
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM607
7. เรื่อง องค์ประกอบทางเคมีของ DNA
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM608
8. เรื่อง โครงสร้างและสมบัติของ DNA
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM609
9. เรื่อง มิวเทชัน
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM610
10. เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM611
11. เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM612
12. เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM613
13. เรื่อง กำเนิดสปีชีส์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM614
14. เรื่อง วิวัฒนาการของมนุษย์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM615
15. เรื่อง อวัยวะรับความรู้สึก
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM616
16. เรื่อง ทรัพยากรน้ำ
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
BM617
17. เรื่อง ทรัพยากรดิน
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์
ลิงก์