ภาษาไทย

รหัสโฟลเดอร์

วิชาภาษาไทย

สื่อหลัก

สื่อเสริม

แผน

Test

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

THP101 1. เรื่อง การประสมคำและการสะกดคำ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP102 2. เรื่อง ตัวสะกดและมาตราตัวสะกด ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP103 3. เรื่อง พยัญชนะหรรษา ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP104 4. เรื่อง สระอาพาเพลิน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP105 5. เรื่อง สระเอ สระแอ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP106 6. เรื่อง คำคล้องจอง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

THP201 1. เรื่อง คำควบกล้ำ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP202 2. เรื่อง คำที่มีตัวการันต์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP203 3. เรื่อง อักษรนำ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP204 4. เรื่อง คำที่มี รร (ร หัน) ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP205 5. เรื่อง สระอะ (ที่มีตัวสะกด) ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP206 6. เรื่อง สระอัว (ที่มีตัวสะกด) ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

THP301 1. เรื่อง คำที่ใช้ บัน บรร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP302 2. เรื่อง คำที่มี ฤ ฤๅ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP303 3. เรื่อง คำพ้องเสียง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP304 4. เรื่อง คำพ้องรูป ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP305 5. เรื่อง คำคล้องจอง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP306 6. เรื่อง คำขวัญ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

THP401 1. เรื่อง มาตราตัวสะกด ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP402 2. เรื่อง การฟัง การพูด การเขียน การอ่าน อย่างถูกต้อง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP403 3. เรื่อง คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP404 4. เรื่อง สำนวนไทย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP405 5. เรื่อง คำควบกล้ำ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP406 6. เรื่อง ตัวการันต์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

THP501 1. เรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ) ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP502 2. เรื่อง คำควบกล้ำ ร ล ว ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP503 3. เรื่อง คำบุพบท ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP504 4. เรื่อง คำไวพจน์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP505 5. เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP506 6. เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

THP601 1. เรื่อง วลีและประโยค ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP602 2. เรื่อง อักษรสามหมู่และการผันวรรณยุกต์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP603 3. เรื่อง กลอนสุภาพ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP604 4. เรื่อง คำไวพจน์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THP605 5. เรื่อง การพัฒนางานเขียน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

THM101 1. เรื่อง นิราศภูเขาทอง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM102 2. เรื่อง คำพ้อง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM103 3. เรื่อง โคลงโลกนิติ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM104 4. เรื่อง ชนิดของคำ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM105 5. เรื่อง คำประสม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM106 6. เรื่อง คำวิเศษณ์และประโยค ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

THM201 1. เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM202 2. เรื่อง เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM203 3. เรื่อง คำบาลี-สันสกฤต ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM204 4. เรื่อง เด็กชายเจ้าปัญญา ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM205 5. เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM206 6. เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

THM301 1. เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM302 2. เรื่อง ประโยคซับซ้อน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM303 3. เรื่อง ปริศนาคำทาย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM304 4. เรื่อง ภาษาถิ่น ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM305 5. เรื่อง ศัพท์วิชาการ ศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์ และภาษาปาก ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM306 6. เรื่อง อิศรญาณภาษิต ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM307 7. เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM308 8. เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM309 9. เรื่อง โวหารภาพพจน์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

THM401 1. เรื่อง การอ่านวรรณคดี ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM402 2. เรื่อง หน่วยในภาษา ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM403 3. เรื่อง นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM404 4. เรื่อง อักษร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM405 5. เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

THM501 1. เรื่อง เรียนรู้ลักษณะคำประพันธ์ประเภทร่าย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM502 2. เรื่อง ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM503 3. เรื่อง ความคิดกับภาษา ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM504 4. เรื่อง บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM505 5. เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

THM601 1. เรื่อง การแสดงทรรศนะ การโต้แย้ง การโน้มน้าวใจ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM602 2. เรื่อง การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM603 3. เรื่อง เหตุผลกับภาษา ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM604 4. เรื่อง กาพย์เห่เรือ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
THM605 5. เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์