ฟิสิกส์

รหัสโฟลเดอร์

วิชาฟิสิกส์

สื่อหลัก

สื่อเสริม

แผน

Test

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

PM401 1. เรื่อง บทนำ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM402 2. เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM403 3. เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM404 4. เรื่อง งานและพลังงาน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM405 5. เรื่อง ปริมาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM406 6. เรื่อง ความเร่ง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM407 7. เรื่อง สภาพยืดหยุ่น ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM408 8. เรื่อง แรงเสียดทาน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM409 9. เรื่อง โมเมนตัม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM410 10. เรื่อง การชน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM411 11. เรื่อง สภาพสมดุล ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM412 12. เรื่อง สมดุลต่อการหมุน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM413 13. เรื่อง ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการหมุน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM414 14. เรื่อง การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM415 15. เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

PM501 1. เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM502 2. เรื่อง สมบัติของคลื่น ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM503 3. เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM504 4. เรื่อง การหักเหของแสง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM505 5. เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM506 6. เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM507 7. เรื่อง การนำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM508 8. เรื่อง การเกิดบีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM509 9. เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM510 10. เรื่อง การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

PM601 1. เรื่อง สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM602 2. เรื่อง กฎของพาสคัล ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM603 3. เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM604 4. เรื่อง เสถียรภาพของนิวเคลียส ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM605 5. เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM606 6. เรื่อง ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM607 7. เรื่อง รังสีในธรรมชาติ อันตรายจากรังสี และการป้องกัน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM608 8. เรื่อง พลศาสตร์ของของไหล 1 ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM609 9. เรื่อง พลศาสตร์ของของไหล 2 ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM610 10. เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM611 11. เรื่อง ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM612 12. เรื่อง แก๊สอุดมคติ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM613 13. เรื่อง แบบจำลองอะตอม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM614 14. เรื่อง ความหนาแน่น ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM615 15. เรื่อง ความตึงผิว ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM616 16. เรื่อง ความหนืด ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
PM617 17. เรื่อง แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดีส ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์