ภาษาไทย

รหัสโฟลเดอร์

วิชาภาษาอังกฤษ

สื่อหลัก

สื่อเสริม

แผน

Test

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ENP101 1. เรื่อง Personal Identification - Myself ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP102 2. เรื่อง House and Home - My Family ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP103 3. เรื่อง Personal Identification : I Like Green ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP104 4. เรื่อง Food and Drink : My Food is Good ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP105 5. เรื่อง Education and Future Career : In My Classroom ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP106 6. เรื่อง Life at Home : My Pets ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ENP201 1. เรื่อง Personal Identification : My Senses ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP202 2. เรื่อง Education and Future Career : Helping in the Classroom ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP203 3. เรื่อง Food and Drink : Fruits ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP204 4. เรื่อง Education and Future Career : It's Time to Go to School! ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP205 5. เรื่อง Free Time and Entertainment : Birds and Insects ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP206 6. เรื่อง Weather : What's the Weather Like? ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ENP301 1. เรื่อง House and Home : Home Sweet Home ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP302 2. เรื่อง Places : At the Playground ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP303 3. เรื่อง Free Time and Entertainment : My Free Time ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP304 4. เรื่อง Health and Welfare : Be Healthy ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP305 5. เรื่อง Food - My Salad Roll ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP306 6. เรื่อง Health and Welfare : How to Save Our World ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ENP401 1. เรื่อง Life at Home : Family Tree ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP402 2. เรื่อง Education and Future Career - First Day in Class ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP403 3. เรื่อง Food and Drink : Healthy Food ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP404 4. เรื่อง Free Time and Entertainment : Our Free Time ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP405 5. เรื่อง Education and Future Career : Seasons & Festivals ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP406 6. เรื่อง Life at Home - Country & City Life ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ENP501 1. เรื่อง Relation with Other People - My Party ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP502 2. เรื่อง House and Home - Our Home ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP503 3. เรื่อง Health and Welfare - I Have a Flu ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP504 4. เรื่อง Shopping - Let’s Go to Buy Things ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP505 5. เรื่อง Life at Home - Let’s Save the Water ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP506 6. เรื่อง Travel - Interesting Things Around the World ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ENP601 1. เรื่อง Education and Future Career : Long Ago and Today ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP602 2. เรื่อง Food and Drink - Popular Thai Food ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP603 3. เรื่อง Personal Identification : Where Are You From? ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP604 4. เรื่อง Life at Home : Happy Birthday ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP605 5. เรื่อง Education and Future Career : Animals ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENP606 6. เรื่อง Travel : Feelings at the Camp ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ENM101 1. เรื่อง Personal Identification : Appearance ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM102 2. เรื่อง Free Time and Entertainment : At the Fun Park ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM103 3. เรื่อง Life at Home - Routine ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM104 4. เรื่อง Free Time and Entertainment - Fairy Tale ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM105 5. เรื่อง Education and Future Career : Space ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM106 6. เรื่อง Places : Continents ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ENM201 1. เรื่อง Education and Future Career - My Beloved King ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM202 2. เรื่อง Travel : I'm a Young Guide ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM203 3. เรื่อง Movement : Going to Night Safari ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM204 4. เรื่อง Places : A Day in London ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM205 5. เรื่อง Places : Rules and Regulations for Tourists ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM206 6. เรื่อง Free Time and Entertainment - How do You Feel about That ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ENM301 1. เรื่อง Travel : Culture Shocks ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM302 2. เรื่อง Education and Future Career : News Report ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM303 3. เรื่อง Education and Future Career : Road Safety ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM304 4. เรื่อง Education and Future Career : In the Laboratory Room ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM305 5. เรื่อง Personal Identification : The One Who … ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM306 6. เรื่อง Travel : Our Weekend ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ENM401 1. เรื่อง Travel - Holiday Activities ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM402 2. เรื่อง Health and Welfare : Health Problem ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM403 3. เรื่อง Relation with Other People - Wish You Luck ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM404 4. เรื่อง Travel : Destination ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM405 5. เรื่อง Relation with Other People : School Reunion ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM406 6. เรื่อง Places : Right or Wrong? ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ENM501 1. เรื่อง Shopping - Online Shopping ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM502 2. เรื่อง Education and Future Career - Crimes ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM503 3. เรื่อง Free Time and Entertainment - A Documentary Program ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM504 4. เรื่อง Travel - The Most Exciting Journey ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM505 5. เรื่อง Education and Future Career - Forensic Science ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM506 6. เรื่อง Free Time and Entertainment - Relaxed ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ENM601 1. เรื่อง Education and Future Career : Eco-Friendly Products ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM602 2. เรื่อง Education and Future Career : Good Governance ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM603 3. เรื่อง Education and Future Career : Innovation ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM604 4. เรื่อง Education and Future Career : Global Citizenship ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM605 5. เรื่อง Education and Future Career : Future Careers ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
ENM606 6. เรื่อง Free Time and Entertainment - Oscars Award ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์