รหัสโฟลเดอร์

วิชาวิทยาศาสตร์

สื่อหลัก

สื่อเสริม

แผน

Test

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

SCP101 1. เรื่อง ตัวเรา ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP102 2. เรื่อง เรารักของเล่นของใช้ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP103 3. เรื่อง ในดินมีอะไร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP104 4. เรื่อง ผลของแรง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP105 5. เรื่อง แรงดึงและแรงผลัก ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP106 6. เรื่อง โครงสร้างภายนอกของพืช ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

SCP201 1. เรื่อง ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตหรือไม่ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP202 2. เรื่อง ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้อย่างไร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP203 3. เรื่อง ร่างการมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP204 4. เรื่อง สนุกกับแม่เหล็ก ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP205 5. เรื่อง ดิน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP206 6. เรื่อง ดวงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

SCP301 1. เรื่อง ทำไมลูกจึงคล้ายพ่อแม่ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP302 2. เรื่อง สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างไร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP303 3. เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กันอย่างไร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP304 4. เรื่อง น้ำ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP305 5. เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP306 6. เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

SCP401 1. เรื่อง ระบบสุริยะ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP402 2. เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP403 3. เรื่อง หน้าที่ของรากและลำต้น ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP404 4. เรื่อง การคายน้ำของพืช ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP405 5. เรื่อง ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP406 6. เรื่อง แสงกับการมองเห็น ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

SCP501 1. เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP502 2. เรื่อง การถ่ายเรณู ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP503 3. เรื่อง ความแข็งของวัสดุ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP504 4. เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP505 5. เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP506 6. เรื่อง แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

SCP601 1. เรื่อง การกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP602 2. เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กันอย่างไร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP603 3. เรื่อง ดวงจันทร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP604 4. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP605 5. เรื่อง การแยกสารผสม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCP606 6. เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

SCM101 1. เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM102 2. เรื่อง การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM103 3. เรื่อง บรรยากาศและชั้นบรรยากาศ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM104 4. เรื่อง องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM105 5. เรื่อง ความร้อน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM106 6. เรื่อง สถานะของสาร ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM107 7. เรื่อง การเคลื่อนที่ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM108 8. เรื่อง สารละลายกรดและเบส ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

SCM201 1. เรื่อง ระบบขับถ่าย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM202 2. เรื่อง การสะท้อนแสงและภาพที่เกิดจากการสะท้อน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM203 3. เรื่อง การแยกสารผสม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM204 4. เรื่อง แร่ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM205 5. เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM206 6. เรื่อง หิน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM207 7. เรื่อง ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM208 8. เรื่อง แรงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

SCM301 1. เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM302 2. เรื่อง พลังงานกล ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM303 3. เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM304 4. เรื่อง แรงพยุง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM305 5. เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM306 6. เรื่อง งาน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM307 7. เรื่อง แรงเสียดทาน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM308 8. เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SCM309 9. เรื่อง โมเมนต์ของแรง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์