ภาษาไทย

รหัสโฟลเดอร์

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สื่อหลัก สื่อเสริม แผน Test

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

SOP101 1. เรื่อง สามเณรบัณฑิต ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP102 2. เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP103 3. เรื่อง ครอบครัวของฉัน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP104 4. เรื่อง ฉลาดออม ฉลาดใช้ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP105 5. เรื่อง ชีวิตสมัยคุณปู่ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

SOP201 1. เรื่อง เจ้าชายสิทธัตถะ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP202 2. เรื่อง พระปิยะมหาราช ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP203 3. เรื่อง แผนผังและภาพถ่าย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

SOP301 1. เรื่อง แผนที่ แผนผัง ภาพถ่าย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP302 2. เรื่อง ใจสงบพบทางสว่าง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP303 3. เรื่อง งานบุญสงกรานต์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP304 4. เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP305 5. เรื่อง วีรกรรมบรรพบุรุษไทย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP306 6. เรื่อง พุทธศักราช คริสต์ศักราช ฮิจเราะห์ศักราช ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

SOP401 1. เรื่อง สมาชิกที่ดีของชุมชน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP402 2. เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP403 3. เรื่อง สิ่งแวดล้อม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP404 4. เรื่อง เศรษฐกิจในชุมชน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP405 5. เรื่อง จากสุโขทัยสู่รัตนโกสินทร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP406 6. เรื่อง พรหมวิหาร 4 ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

SOP501 1. เรื่อง ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ตอน 1 ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP502 2. เรื่อง ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ตอน 2 ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP503 3. เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP504 4. เรื่อง มารยาทชาวพุทธ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP505 5. เรื่อง สินค้าและการบริการ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

SOP601 1. เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP602 2. เรื่อง ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP603 3. เรื่อง วิถีพุทธ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP604 4. เรื่อง ประชาธิปไตย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP605 5. เรื่อง การสถาปนากรุงจักรรัตนโกสินทร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOP606 6. เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

SOM101 1. เรื่อง กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM102 2. เรื่อง ทวีปเอเชีย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM103 3. เรื่อง วัดในชุมชน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM104 4. เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM105 5. เรื่อง ทรัพยากรการผลิต ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM106 6. เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

SOM201 1. เรื่อง การผลิตและการลงทุน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM202 2. เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM203 3. เรื่อง สถาบันทางสังคม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM204 4. เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM205 5. เรื่อง ชาดก ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM206 6. เรื่อง ยุโรป ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

SOM301 1. เรื่อง กฎหมายที่ควรรู้ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM302 2. เรื่อง ระบอบการปกครอง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM303 3. เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM304 4. เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM305 5. เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

SOM401 1. เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและประเทศไทย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM402 2. เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM403 3. เรื่อง พระรัตนตรัย พุทธะ ธรรมะ สังฆะ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM404 4. เรื่อง มารยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์และการแสดงความเคารพ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM405 5. เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM406 6. เรื่อง บทบาทขององค์การและความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM407 7. เรื่อง โครงสร้างทางสังคม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM408 8. เรื่อง การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM409 9. เรื่อง วัฒนธรรม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

SOM501 1. เรื่อง ชาดก ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM502 2. เรื่อง ปัญหาการเมืองการปกครองของไทย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM503 3. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของโลก ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM504 4. เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM505 5. เรื่อง งบประมาณแผ่นดิน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

SOM601 1. เรื่อง สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM602 2. เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1 ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM603 3. เรื่อง อริยสัจ 4 ตอน มรรค ธรรมที่ควรเจริญ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM604 4. เรื่อง สิทธิมนุษยชน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
SOM605 5. เรื่อง อิทธิพลอารยธรรมยุคโบราณ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์