ฟิสิกส์

รหัสโฟลเดอร์

วิชาเคมี

สื่อหลัก

สื่อเสริม

แผน

Test

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

CM401 1. เรื่อง แบบจำลองอะตอม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM402 2. เรื่อง ตารางธาตุ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM403 3. เรื่อง พันธะเคมี ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM404 4. เรื่อง พันธะไอออนิก ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM405 5. เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 1 ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM406 6. เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 2 ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM407 7. เรื่อง ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM408 8. เรื่อง โมล ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM409 9. เรื่อง ของแข็ง ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM410 10. เรื่อง ของเหลว ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM411 11. เรื่อง แก๊ส ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM412 12. เรื่อง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว แก๊ส ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM413 13. เรื่อง สารละลาย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM414 14. เรื่อง ชนิดของผลึก ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

CM501 1. เรื่อง สารอินทรีย์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM502 2. เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM503 3. เรื่อง สมบัติคอลลิเกตีฟ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM504 4. เรื่อง ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM505 5. เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM506 6. เรื่อง สูตรโมเลกุล ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM507 7. เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM508 8. เรื่อง สมบัติของธาตุ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM509 9. เรื่อง กรด-เบส 1 ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM510 10. เรื่อง กรด-เบส 2 ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM511 11. เรื่อง ไอโซเมอริซึม ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM512 12. เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM513 13. เรื่อง เลขออกซิเดชัน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM514 14. เรื่อง ธาตุแทรนซิชัน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

CM601 1. เรื่อง คาร์โบไฮเดรต ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM602 2. เรื่อง โปรตีน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM603 3. เรื่อง กรดนิวคลีอิก ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM604 4. เรื่อง ไขมันและน้ำมัน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM605 5. เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM606 6. เรื่อง ปฏิกิริยาในการเกิดพอลิเมอร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM607 7. เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM608 8. เรื่อง สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM609 9. เรื่อง สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ แอลดีไฮด์และคีโตน ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM610 10. เรื่อง สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ กรดคาร์บอกซิลิก และเอสเทอร์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
CM611 11. เรื่อง สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์