ตราสัญลักษณ์

สีธงประจำโรงเรียน

                               คำขวัญของโรงเรียน

                               วิชาการเป็นศรี                   คุณธรรมดีเป็นสง่า

                               กีฬาโดดเด่น                           เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

                              ปรัชญาของโรงเรียน

                                               “อาวุธา  วิย  ปญฺญา”

                                ความหมาย      ปัญญา   ประดุจดัง   อาวุธ

ใส่ความเห็น