ทำเนียบผู้บริหาร  ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน

ลำดับที่ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

นายปั่น  จันทร์หว่าง

นายยอดธรรม   พลแก้ว

นายเรวัตร   ใจชื่น

นายเร้ว    หาญกล้า

นายไสว   ขามพิทักษ์

นายอมรศักดิ์   ปิ่นทอง

นายดิเรก    ต่ายเมือง

นายเจริญ    ขวัญลอย

นายสุทธิพงษ์   ทองยิ่ง

นายสมยศ    พรหมพล

นางลักษณา  พรหมพล

นายกรเอก  มิ่งศรี

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่ /ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

2500- 2506

2506-2512

2512-2515

2515-2520

2520-2532

2532-2537

2537-2539

2539-2542

2542-2543

2543- 2562

2562 – 2564

2564 – ปัจจุบัน

ใส่ความเห็น