ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านห้วยลาดเดิมชื่อ โรงเรียนบ้านกกก่อ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2500 ที่หมู่บ้านกกก่อ  ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ขณะเริ่มจัดตั้งมีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง มีครู 1 คน และมีนักเรียน จำนวน 37 คน

          พ.ศ. 2501 นายปั่น จันทร์หว่าง ครูใหญ่ขณะนั้นพร้อมด้วยราษฎรได้ย้ายโรงเรียนจากหมู่บ้านกกก่อ มาที่หมู่บ้านห้วยลาดและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยลาด โดยปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง มีครู 1 คนและมีนักเรียนจำนวน 50 คน

          พ.ศ. 2514 นายเรวัตร ใจชื่น ครูใหญ่พร้อมด้วยราษฎร ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่หมู่บ้านโนน-ชาติ ซึ่งเป็น   จุดกึ่งกลางระหว่างหมู่บ้านกกก่อและหมู่บ้านห้วยลาด และได้ใช้ชื่อโรงเรียนเดิม คือ โรงเรียนบ้านห้วยลาด        เพื่อสะดวกในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน โดยปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง มีครู 1 คนและมีนักเรียนจำนวน 60 คน บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ 42 ไร่ 30 ตารางวา

                   ทิศเหนือ                   จดถนนสายกกกะทอน – ห้วยสนามทราย

                   ทิศใต้                       จดที่ดินของนายเทียน ขวัญล้อม

                   ทิศตะวันออก              จดที่ดินของนายพี บุญเจียง

                   ทิศตะวันตก                จดที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านโนนชาติ

 โรงเรียนได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข พช. 655

          ปีงบประมาณ 2515       ได้รับงบประมาณซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ช

                                      ขนาด 3 ห้อง จำนวน 1 หลัง บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด      จำนวน 1 หลัง

          ปีงบประมาณ 2519      ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ                               จำนวน 1 หลัง

          ปีงบประมาณ 2522      ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.                                                จำนวน 1 หลัง  5 ที่นั่ง

          ปีงบประมาณ 2525      ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 017 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน

                             พร้อมครุภัณฑ์  โรงฝึกงานแบบ สปช.                                                                 จำนวน 1 หลัง  ถังเก็บน้ำฝน                                 แบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด

          ปีงบประมาณ 2526      ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26

          ปีงบประมาณ 2529      ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ. 1                                   จำนวน 1 หลัง

          ปีงบประมาณ 2530      ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่างอาคาร  สปช. 017 ก.               จำนวน 4  ห้องเรียน

          ปีงบประมาณ 2531      ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ. 30

          ปีงบประมาณ 2532      ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ  สปช. 303/26

          ปีงบประมาณ 2536      ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล

          ปีงบประมาณ 2539      ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26                      จำนวน 3 ห้อง

          ปีงบประมาณ 2542      ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ. 33

          ปีงบประมาณ 2545       ได้รับงบประมาณ 1,499,900 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/25 จำนวน 4 ห้องเรียน

          ปีงบประมาณ 2558      ได้รับงบประมาณ 644,000  บาท บ้านพักครูแบบ 205/26   อาคาร สปช.

          ปีงบประมาณ 2559       ได้รับงบประมาณ 4,031,200  บาท  105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

          ปีงบประมาณ 2560       ได้ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวนเงิน  992,000 บาท

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยลาดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู จำนวน 20 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน และช่างไม้ครุภัณฑ์ จำนวน  1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน  โดยมีนายสมยศ พรหมพล ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาดคนปัจจุบัน

ใส่ความเห็น