ที่มาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

…จากการวิเคราะห์ของคณะวิจัยธนาคารโลก ร่วมกับการสอบทานฐานข้อมูล สพฐ. พบว่าประเทศไทยมีโรงเรียนราว 2,000 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่อาจจะควบรวมเช่น โรงเรียนบนพื้นที่สูง ตามแนวชายขอบ หรือตั้งอยู่บนเกาะแก่ง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ (Protected School หรือ Standalone) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น

…พบว่า ปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล คือ ครูขอย้ายบ่อยเพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น และไม่มีครูมาทดแทน ครูจึงไม่พอกับชั้นเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษา

          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เรื่องโครงการครูรักษ์ถิ่น ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ให้นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 มารับฟังการแนะแนวนิเทศ เกี่ยวกับโครงการโดยพร้อมเพียงกัน เวลา 08.00 น ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น