เป้าประสงค์ (GOAL)

 1. ครู บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยสมรรถนะครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรู้
  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  มีเครือข่ายการเรียนรู้ เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น ตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  ด้วยฐานสมรรถนะ
 3. ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 3R 8C 2L
 4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
  ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
 5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ใส่ความเห็น