เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยผู้อำนวยการลักษณา พรหมพล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแบบก้าวกระโดด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT/O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 จาก ดร.กชนันท์ โนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยการนิเทศก์และติดตามในครั้งนี้ ท่านดร.ได้แนะนำ และชี้แนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านต่างๆ พร้อมกันนี้ท่านยังได้มอบขนมเพื่อเป็นของขวัญสมทบทุนในการจัดงานกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียน จากนั้นท่านยังได้เข้านิเทศก์ตามชั้นเรียน เพื่อดูแนวทาง วิธีการสอนและชี้แนะแนวทางในการสอนของครูในสายผู้สอนอีกด้วย

ใส่ความเห็น