เรื่อง การรับระเบียนสะสมผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และม.6

เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงใคร่ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองในระดับชั้นดังกล่าวที่ ต้องการรับระเบียนสะสมผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับ

‼️ส่วนนักเรียนชั้นอื่นรอรับได้ในวันเปิดเทอมนะครับ‼️

ใส่ความเห็น