คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายวิชาการ

นางวิภาดา พรมอินทร์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  3. หัวหน้ากลุ่มสาระสังคม
  4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  5. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  6. ระบบควบคุมภายใน

 

 

นายสุรวี เขียวลี
เลขานุการฝ่ายวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. หัวหน้าสายชั้นช่วงชั้นที่ 4
  2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  4. รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทย์ฯ
  5. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
  6. งานทะเบียน
  7. งานนิเทศการศึกษา
  8. งานแนะแนว
  9. งานวิจัยและรักษาวินัย
  10. งานออกจากราชการ
  11. รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  12. งานเวรรักษาการณ์
  13. กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
  14. งานดำเนินการธุรการ
  15. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

 

facebookเบอร์โทรอีเมลล์
นายยุรนันท์ พรรณขาม
เลขานุการฝ่ายวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  3. รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทย์ฯ
  4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  5. งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  7. งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
  8. งานประชาสัมพันธ์

 

 

นายอภิชัย ธรรมเสนา
เลขานุการฝ่ายวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. หัวหน้าสายชั้นช่วงชั้นที่ 1
  2. งานพัฒนาหลักสูตร
  3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  4. รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตฯ
  5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  6. งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  7. งานระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
  8. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  9. งานเครือข่ายผู้ปกครอง

 

 

นางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. หัวหน้าสายชั้นช่วงชั้นที่ 2
  2. งานพัฒนาหลักสูตร
  3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  4. หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
  5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  6. งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  7. การคัดหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
  8. งานจัดทำและเสนอของบประมาณ
  9. งานบริหารงานด้านพัสดุและสินทรัพย์
  10. งานจัดหาพัสดุ
  11. งานจัดซื้อจัดจ้าง
  12. งานควบคุม รักษา และจำหน่ายพัสดุ
  13. บริการเอกสารและสิ่งพิมพ์
  14. งานระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
  15. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  16. งานเครือข่ายผู้ปกครอง

 

 

นางสาวสกาวเดือน ัจันหน่าย

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. หัวหน้าสายชั้นช่วงชั้นที่ 3
  2. งานพัฒนาหลักสูตร
  3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  4. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  5. งานเศรษฐกิจพอเพียง
  6. งานห้องสมุด
  7. งานสหกรณ์

 

 

นางสาววิไล แก้วประสงค์

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. หัวหน้าสายชั้นช่วงชั้นปฐมวัย
  2. งานพัฒนาหลักสูตร
  3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  4. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

ฝ่ายงบประมาณ

นางสาวนภัทร พงศ์คำ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  2. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  3. งานเศรษฐกิจพอเพียง
  4. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
  5. รายงานการผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
  6. งานบริหารงานบัญชี
  7. งานระบบควบคุมภายใน

 

นางสาวปวีณา กางถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  2. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  3. งานเศรษฐกิจพอเพียง
  4. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
  5. รายงานการผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
  6. งานบริหารงานบัญชี
  7. งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน
  8. งานสหกรณ์
  9. งานส่งเสริมประชาธิปไตย

 

นายนพรัตน์ ขันติเจริญ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  2. งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
  3. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
  4. รายงานการผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
  5. งานจัดทำและเสนอของบประมาณ
  6. งานจัดการทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา
  7. งานบริหารด้านพัสดุและสินทรัพย์
  8. งานจัดหาพัสดุ
  9. รายงานหรือคุณลักษณะจัดซื้อจัดจ้าง
  10. งานควบคุมดูแล จำหน่ายพัสดุ
  11. งานบริการเอกสารและสิ่งพิมพ์
  12. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  13. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

 

นางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. หัวหน้าสายชั้นช่วงชั้นที่ 2
  2. งานพัฒนาหลักสูตร
  3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  4. หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
  5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  6. งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  7. การคัดหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
  8. งานจัดทำและเสนอของบประมาณ
  9. งานบริหารงานด้านพัสดุและสินทรัพย์
  10. งานจัดหาพัสดุ
  11. งานจัดซื้อจัดจ้าง
  12. งานควบคุม รักษา และจำหน่ายพัสดุ
  13. บริการเอกสารและสิ่งพิมพ์
  14. งานระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
  15. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  16. งานเครือข่ายผู้ปกครอง

 

 

ฝ่ายบุคคล

นางสาวกัญญ์วรา หอมตา

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  2. งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  3. งานนิเทศการศึกษา
  4. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
  5. งานแผนและอัตรากำลังทดแทน
  6. สรรหาบรรจุแต่งตั้ง
  7. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
  8. งานวินัยและการรักษาวินัย
  9. งานรายงานผลการปฏิบัติราชการ
  10. งานเวรรักษาการณ์
  11. งานสวัสดิการแลปฏิคม
  12. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสมบูรณ์ นามวงศ์

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  3. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  4. งานเศรษฐกิจพอเพียง
  5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  6. เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  8. งานนักพัฒนา
  9. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
  10. งานวินัยและความประพฤติ

 

 

นางสาวดารภา ขวัญพรม

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  2. งานทะเบียน
  3. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  4. งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน
  5. งานรับนักเรียน
  6. งานเสริมสร้างสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
  7. งานครูที่ปรึกษา

 

 

นางเนตยา เงินเจริญ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  2. งานเศรษฐกิจพอเพียง
  3. งานสุขาภิบาลและโภชนาการ
  4. งานบริการสาธารณะ/ สวัสดิการและปฎิคม

 

 

นายวรายุ ขวัญลอย

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  3. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  4. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
  5. งานประชาสัมพันธ์
  6. งานโสตทัศศึกษา

 

 

นายนำพล เสคำพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  2. งานโสตทัศศึกษา
  3. การจัดการศึกษาเรียนรวม

 

 

นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. รองหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
  2. งานเกียรติบัตร

 

 

นางสาวสุวรรณี แก้วเกตุ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. งานห้องสมุด
  2. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

 

นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

  1. งานห้องสมุด
  2. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

 

ใส่ความเห็น