นาย สมบูรณ์ นามวงศ์
ครู

ตำหน่ง : ครู คศ.3

เบอร์โทร : 081-9629227

นางสาว ณภัทร พงศ์คำ
ครู

ตำหน่ง : ครู คศ.2

กลุ่มสารฯ : คณิตศาสตร์

เบอร์โทร : 092-2595450

นางสาว วิไล แก้วประสงค์
ครู

ตำหน่ง : คศ.1

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

เบอร์โทร : 081-7454789

นางสาว กัญญ์วรา หอมตา
ครู

ตำหน่ง : คศ.2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เบอร์โทร : 091-2844232

นาง วิภาดา พรมอินทร์
ครู

ตำหน่ง : คศ.3

สาระฯ : สังคมศึกษา

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เบอร์โทร : 064-0063222

นาย ทรัพย์วนันท์ ขวัญลอย
ครู

ตำหน่ง : คศ.1

สาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เบอร์โทร : 088-2995993

นางสาวดารภา ขวัญพรม
ครู

ตำหน่ง : คศ.2

สาระฯ : ภาษาอังกฤษ

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เบอร์โทร : 061-4052655

นายนำพล เสคำพันธ์
ครู

ตำหน่ง : คศ.1

สาระฯ : ดนตรี 

ครูประจำประชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เบอร์โทร : 086-4339428

นางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า
ครู

ตำหน่ง : คศ.2

สาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูประจำประชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เบอร์โทร : 085-2561044

นายนพรัตน์ ขันติเจริญ
ครู

ตำหน่ง : คศ.1

สาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เบอร์โทร : 097-9243115

นายยุรนันท์ พรรณขาม
ครู

ตำหน่ง : คศ.1

สาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เบอร์โทร : 095-6459934

นายอภิชัย ธรรมเสนา
ครู

ตำหน่ง : ครูคศ.1

สาระฯ : 

ครูประจำประชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เบอร์โทร : 089-9583982

นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์
ครู

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย

สาระฯ : 

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เบอร์โทร :

นางสาวปวีณา กางถิ่น
ครู

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย

สาระฯ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เบอร์โทร : 091-7206987

นางสาวสุวรรณี แก้วเกตุ
ครู

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย

สาระฯ : 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เบอร์โทร : 086-0960886

นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม
ครู

ตำหน่ง : คศ.2

เบอร์โทร :

นายวุฒิภัทร ทิศเคลือบ
ครู

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย

เบอร์โทร :

นางสาวชนาพร ขวัญล้อม
ธุรการ

ตำหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

เบอร์โทร : 063-1046991

ใส่ความเห็น