วิสัยทัศน์ 

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีสมรรถนะ  เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 
สู่ความสำเร็จด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

“Be Learning Organization Be Learner – Competency Be 21’st Century Skills 
To Successful With Sufficiency Economy Philosophy”

 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครู บุคลากร มีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
3. ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 3R 8C 2L
4. เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ ครู บุคลากร และผู้เรียนให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ใส่ความเห็น