วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ภายใต้การนำของนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการนิเทศจาก ดร.กชนันท์ โนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 โดยมีเนื้อหาในการนิเทศดังหัวข้อต่อไปนี้
1.การประเมินการการอ่าน การเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 4
2.การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
3.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4.การเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นป.3
5.การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา…..
โดยการนิเทศในครั้งนี้ ท่านศึกษานิเทศก์ได้ชี้แนะแนวทาง และแผนการทำงาน รวมถึงบอกข้อแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การทำงานในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพสูงสุด

ใส่ความเห็น