27 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ภายใต้การนำของนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด  พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาป่าและภาวะโลกร้อน รวมถึงการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักเห็นคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป…

ใส่ความเห็น