ด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีกรอบแนวคิด “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” (Save Zone, No New Face) เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมถึงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

ใส่ความเห็น