หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27

๒. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๖. จรรยาบรรณวิชาชีพครู

๗. การลงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่

๘. หลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย

๙. การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

๑๐. วินัยและการรักษาวินัย

ใส่ความเห็น