วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.15 น.

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยผู้อำนวยการลักษณา พรหมพล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมแสดงเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยมีการมอบหมายภาระงาน 4 ข้อดังนี้

1. เราจะส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

2. เราจะส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข

3. เราจะส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake New)

4. เราจะส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully

ใส่ความเห็น