เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยท่านลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน มีโอกาสได้ต้อนรับท่าน ดร.อิทธินันท์ ยายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง โดยท่านได้รับมอบหมายจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF) ที่รับผิดชอบโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ให้เข้าติดตามการดำเนินงานเพื่อหารือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว

ใส่ความเห็น