เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ภายใต้การนำของนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย นางวิภาดา พรมอินทร์ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด ต้อนรับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว อาจารย์ดร.สุพรรษา น้อยนคร และอาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนบ้านห้วยลาด ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทักษะและความสามารถทางคณิตศาสตร์ “ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางการคิดคำนวณให้กับนักเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในอนาคต ทางโรงเรียนบ้านห้วยลาด ขอขอบพระคุณคณะท่านอาจารย์ทุกท่านและทางมหาวิทยาลัยมา ณ โอกาสนี้..

ใส่ความเห็น