ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนบ้านห้วยลาด มีเรื่องต่างๆ ดังนี้

MyOffice 2566

คลิก

ระบบ School Note

คลิก

ระบบ E - Money

คลิก

สื่อการเรียนรู้

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

ช่องทางการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

คลิก

ห้องเรียน DLIT

คลิก

บริการดาวน์โหลดไฟล์

บริการดาวน์โหลดไฟล์

คลิก

ใส่ความเห็น