[HLSC64] NEWS UPDATE!!
22 มิถุนายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสัปดาห์แรกหลังจากงดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ที่โรงเรียน เป็นเรียน On-line และ On-hand ที่บ้าน โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้จัดทำข้าวกล่องอาหารกลางวัน เพื่อส่งไปยังบ้านนักเรียน เนื่องจากนักเรียนบางบ้าน ผู้ปกครองไม่สามารถอยู่ดูแลนักเรียนที่บ้านได้ ทำให้นักเรียนบางส่วนมีความลำบากในการรับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนจึงได้เข้าช่วยเหลือและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน ภายใต้แนวคิด “เรียนที่บ้านก็ยังดูแล” นำโดย นางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น