HLSC64] NEWS UPDATE!!
26 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยโรงเรียนได้มีการติดป้ายนิเทศและนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านอีกหลายช่องทาง เพื่อให้เยาวชนและชุมชน รู้จักโทษและภัยของยาเสพติด
ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น