‼️?โรงเรียนบ้านห้วยลาดขอความร่วมมือ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลาดทุกท่าน ที่อยู่นอกเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ นอกเขตอำเภอน้ำหนาว หรือพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ขอความร่วมมือให้ท่าน เดินทางกลับมายังภูมิลำเนา (อำเภอน้ำหนาว) หรือพื้นที่ ที่สำนักงานเขตที่ตนเองสังกัด ภายในหรือก่อน 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อม กักตัว เฝ้าระวัง ดูอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรการ การเฝ้าระวังของจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนปฏิบัติหน้าที่และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ใส่ความเห็น