[HLSC64] NEWS UPDATE!!
4 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
ได้รับเกียรติจากท่านสมเกียรติ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักด่าน นางสาวสกุณา ขวัญพรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวสุมาลี ถวิลฤทธิพร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
และคณะกรรมการทีมประเมินฯ SRRT เข้าประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านห้วยลาด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมต้อนรับ
ณ ห้องประชุมภูผาสวรรค์ โรงเรียนบ้านห้วยลาด

ใส่ความเห็น