ประกาศ?‼️ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 จากโรงเรียนบ้านห้วยลาด แจ้งเปลี่ยนแปลง
งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site (เรียนที่โรงเรียน) ตามมติที่ประชุม ศบค.เพชรบูรณ์
(ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565) จากเดิม วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อเนื่อง
ถึง 31 มกราคม 65 และจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในช่วงวันดังกล่าว
ให้นักเรียนเข้าเรียนตามปกติ ในรูปแบบตามที่ครูผู้สอนได้แจ้งไว้ พร้อมขอความร่วมมือจากนักเรียน
และผู้ปกครอง ◉ใส่หน้ากากอนามัย ◉เว้นระยะห่าง ◉ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์ และติดตามข่าวสาร
จากประกาศของโรงเรียนอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะประกาศ
ให้ทราบอีกครั้งโดยเร็วที่สุด

– สู้ด้วยใจ ผ่านไปด้วยกัน โรงเรียนบ้านห้วยลาด จังหวัดเพชรบูรณ์ –
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด ดูน้อยลง

ใส่ความเห็น