O1 - O6 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

คลิก

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

คลิก

O3 อำนาจหน้าที่

คลิก

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คลิก

O5 ข้อมูลการติดต่อ

คลิก

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิก

O7 - O9 การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิก

O9 Social Network

คลิก

O10 - O13 การปฏิบัติงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

คลิก

O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

คลิก

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คลิก

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คลิก

O14 - O17 การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คลิก

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิก

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คลิก

O17 E-Service

คลิก

O18 - O20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิก

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

คลิก

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิก

O25 - O28 การบริหารเงินงบประมาณประจำปี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

คลิก

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิก

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

คลิก

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คลิก

O25 - O28 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิก

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิก

O29 - O33 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

คลิก

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

คลิก

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิก

O34 - O35 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

O34 เจตจำนงของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

คลิก

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คลิก

O36 - O38 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คลิก

O37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คลิก

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม

คลิก

O39 - O41 แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิก

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิก

O42 - O43 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิก

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิก