O1 - O6 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

คลิก

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

คลิก

O3 อำนาจหน้าที่

คลิก

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คลิก

O5 ข้อมูลการติดต่อ

คลิก

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิก

O7 การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิก

O8 - O10 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O9 Social Network

คลิก

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คลิก

O11 - O13 การบริหารงาน การดำเนินงาน

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

คลิก

O12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก

O13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

คลิก

O14 การปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

คลิก

O15 - O18 การให้บริการ

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คลิก

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิก

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คลิก

O18 E-Service

คลิก

O19 - O22 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

คลิก

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

คลิก

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

คลิก

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คลิก

O23 - O26 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก

O24 การดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิก

O26 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

คลิก

O27 - O29 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

คลิก

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

คลิก

O31 - O33 นโยบาย No Gift Policy

O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

คลิก

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

คลิก

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

คลิก

O34 - O35 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

คลิก

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

คลิก

O36 - O38 แผนป้องกันการทุจริต

O36 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

คลิก

O37 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก

O38 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิก

O39 - O41 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

คลิก

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

คลิก

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คลิก

O42 - O43 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิก

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิก