โรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญญาลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญญาลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด จังหวัดเพชรบูรณ์