🎉✌️ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านห้วยลาด💛💙 ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม (ระดับประเทศ)

🎉✌️ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านห้วยลาด💛💙 ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม (ระดับประเทศ) 👉🏻 โครงงานขยะล้ำค่าพัฒนาโรงเรียน ✅🏅จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 🎊🎉

✅ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ คือก้าวที่สำคัญของอนาคต✅

#เพราะโรงเรียนไม่ได้ให้แค่ความรู้

#อนาคตดีๆเริ่มต้นได้ที่โรงเรียน

#มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเรา 

#โรงเรียนบ้านห้วยลาด จังหวัดเพชรบูรณ์

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด