โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังกวางหลักด่าน