กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566