โรงเรียนบ้านห้วยลาด เข้าแนะแนวนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อแนะนำการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบ้านห้วยลาด และชี้แนะแนวทางในการสร้างอนาคต

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ 05 มีนาคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ภายใต้การบริหารงานโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายนำพล เสคำพันธ์ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนบ้านห้วยลาด และนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เข้าแนะแนวนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อแนะนำการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบ้านห้วยลาด และชี้แนะแนวทางในการสร้างอนาคต

ณ โรงเรียนบ้านหลักด่าน และโรงเรียนห้วยกะโปะ จังหวัดเพชรบูรณ์