ban1
BAN3
ban3
previous arrow
next arrow
คำสั่งยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 🛑 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 ✅

คำสั่งยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 🛑 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 ✅

โดยแอดมิน HLSCม.ค. 28, 2567393 views

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ คำสั่งยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 🛑 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 ตามนโยบายลดภาระงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิก…

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ หยุดเรียนที่โรงเรียน🛑 ทุกชั้นเรียน ในวันพุธ-ศุกร์ที่ 24 – 26 มก…

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ หยุดเรียนที่โรงเรียน🛑 ทุกชั้นเรียน ในวันพุธ-ศุกร์ที่ 24 – 26 มก…

โดยแอดมิน HLSCม.ค. 22, 2567148 views

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ หยุดเรียนที่โรงเรียน🛑 ทุกชั้นเรียน ในวันพุธ-ศุกร์ที่ 24 – 26 มกราคม 2567 เนื่องด้วยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาอำเภอ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง อำเภอน้ำหน…

https://hlsc.ac.th/ประกาศแจ้งตารางสอบกลาง/

ประกาศแจ้งตารางสอบกลางภาค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โดยแอดมิน HLSCม.ค. 10, 2567107 views

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ประกาศแจ้งตารางสอบกลางภาค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2567 #กลุ่มงานวัดและประเมินผลผู้เรียน #โรงเรียนบ้านห้วยลาดเพิ่มโ…

นางจารุนันท์ กังคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

💛💙 🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 🎊🎁ประจำปีการศึกษา 2566 🎓
👩🏻‍🎓 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 6🧑🏻‍🎓

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

HIGHLIGHT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

o11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
o13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
o15คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
o16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
o18E–Service
o19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
o21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
o22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
o31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
o37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
o38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลการศึกษาปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนบุคลากร

ไม่พบเรื่อง