โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน ทราบและรู้ถึงแนวปฏิบัติตลอดจนคำนึงถึงความสำคัญของประชาธิปไตย

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน ทราบและรู้ถึงแนวปฏิบัติตลอดจนคำนึงถึงความสำคัญของประชาธิปไตย ภายใต้การบริหารงาน โดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยลาด จังหวัดเพชรบูรณ์