ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อโรงเรียน(ไทย) บ้านห้วยลาด  (อังกฤษ) Banhuaylad School

          รหัสโรงเรียน(10 หลัก) 1067380536  

(Smis8หลัก) 67020162

(Obec6หลัก) 380536

          ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านโนนชาติ  ตำบลหลักด่าน  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

          โทรศัพท์ 087-204-0303      E-mail  huayladschool@hlsc.ac.th

          Website http://data.bopp-obec.info/web?School_ID=1067380536

วัน-เดือน-ปี ที่ก่อตั้ง 12 ตุลาคม 2500  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2  :  66  กิโลเมตร