1) ข้อมูลผู้บริหาร

     1.1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางจารุนันท์ กังคำ                             วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา

1.2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ – สกุล นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา

  2) ตำแหน่งบุคลากรจำแนกตามเพศและวุฒิทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรเพศวุฒิทางการศึกษา
ชายหญิงรวมต่ำกว่า ป.ตรีป.ตรีป.โทป.เอก
1. ผู้บริหารสถานศึกษา1122
2. ข้าราชการครู91120173
3. พนักงานราชการ
4. ครูอัตราจ้างชาวไทย
5. ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
6. ลูกจ้างประจำ
7. ลูกจ้างชั่วคราว1122
รวม101323195
คิดเป็นร้อยละ43.4756.53100.0082.6017.40