ปรัชญาการศึกษา

“อาวุธา วิย ปญฺญา”

ปัญญา  ประดุจดัง อาวุธ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีสมรรถนะ เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่ความสำเร็จด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  • ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครู บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสมรรถนะ ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  • ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21  3R  8C 2L
  • เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ ครูบุคลากร และผู้เรียนให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความรู้
  • ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เอกลักษณ์

การส่งเสริมการสร้างอาชีพและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

โรงเรียนสะอาด เด็กมารยาทดี มีระเบียบ ไหว้สวย