โรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมส่งนักศึกษาสังเกตการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลังจากที่สังเกตการสอนครบตามเวลาเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมส่งนักศึกษาสังเกตการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลังจากที่สังเกตการสอนครบตามเวลาเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ ภายใต้การบริหารงาน โดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนบ้านห้วยลาด จังหวัดเพชรบูรณ์