โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียนในโครงการ “สัมพันธ์บ้านโรงเรียน”

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียนในโครงการ “สัมพันธ์บ้านโรงเรียน” กับคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด เพื่อทราบปัญหา เรียนรู้แนวทางในการแก้ไข ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ