ban1
BAN3
ban3
previous arrow
next arrow
ตารางนัดหมายการสอบแก้ตัว ประจำปีการศึกษา 2566

ตารางนัดหมายการสอบแก้ตัว ประจำปีการศึกษา 2566

โดยแอดมิน HLSCมี.ค. 10, 2567305 views

💛💙📢งานวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศแจ้ง‼️ นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ  ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนดังกล่าวกับครูประจำวิชาให้แล้วเสร็จ ตามวันและเวลาดังนี้ ✅ 🛑 สอบแก้ตัวครั้งท…

โรงเรียนบ้านห้วยลาดประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนและผู้สนใจ ร่วมชมงาน “เปิดบ้านวิชาการ OPEN…

โรงเรียนบ้านห้วยลาดประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนและผู้สนใจ ร่วมชมงาน “เปิดบ้านวิชาการ OPEN…

โดยแอดมิน HLSC2มี.ค. 7, 256757 views

โรงเรียนบ้านห้วยลาดประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนและผู้สนใจ ร่วมชมงาน “เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 24” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. …

🔥💛💙โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาค ทุกชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

🔥💛💙โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาค ทุกชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

โดยแอดมิน HLSCมี.ค. 1, 2567275 views

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาคทุกชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 12 มีนาคม 2567 รายละเอียด : https://hlsc.ac.th/?p=804 #กลุ่มงานวัดและประเมินผลผู้เรียน #โ…

นางจารุนันท์ กังคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

💛💙 🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 🎊🎁ประจำปีการศึกษา 2566 🎓👩🏻‍🎓 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 6🧑🏻‍🎓

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

HIGHLIGHT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

o11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
o13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
o15คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
o16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
o18E–Service
o19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
o21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
o22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
o31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
o37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
o38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลการศึกษาปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนบุคลากร

ไม่พบเรื่อง