จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาน 2567 “PCRU Mobility Camp”

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ 19 มกราคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาน 2567 “PCRU Mobility Camp” ให้กับนักเรียน ภายใต้การบริหารงานโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการ และ นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการ 

ณ หอประชุมภูผาสวรรค์ โรงเรียนบ้านห้วยลาด