ร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอน้ำหนาว จัดโดยสมาคมครูอำเภอน้ำหนาว ร่วมกับโรงเรียนและคณะครูในเขตอำเภอน้ำหนาว

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอน้ำหนาว จัดโดยสมาคมครูอำเภอน้ำหนาว ร่วมกับโรงเรียนและคณะครูในเขตอำเภอน้ำหนาว เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับโรงเรียนในอำเภอน้ำหนาว โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรศักดิ์ ศรีสมพงษ์ นายอำเภอน้ำหนาว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขัน ภายใต้การบริหารงานโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการ และ นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการ

ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์