ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ในชื่อ “ผอ.พาทัวร์รอบรั้วโรงเรียน”

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ในชื่อ “ผอ.พาทัวร์รอบรั้วโรงเรียน” นำโดย นายธีรัช คำยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศ และนางวิชุลดา ดิษฐกร ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังกวางหลักด่าน เข้าร่วมเยี่ยมชม ให้กำลังใจโรงเรียนในการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมี นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมต้อนรับ

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์